Value based outsourcing is een relatief nieuwe manier van inkopen van outsourcing, waarbij niet de absolute controle voorop staat, maar vertrouwen. Zoals de naam al aangeeft ligt de focus op de waarde die leveranciers kunnen leveren, in plaats van een reeks SLA’s voor de laagste prijs. Voor zowel de aanbieder als de klant levert die verschuiving grote voordelen op: het offertetraject verloopt veel sneller en kost veel minder geld. Maar het belangrijkste is dat de klant inzicht krijgt in de werkelijke toegevoegde waarde van outsourcing voor zijn business case.

Nog steeds is outsourcing voor veel organisaties hét middel bij uitstek om de slinkende IT-budgetten anders en slimmer in te zetten of om het probleem van toenemende bimodale complexiteit van IT het hoofd te bieden. Het aanbod aan outsourceaanbieders is dan ook overweldigend. De meesten sparen kosten noch moeite om zwaar in te zetten tijdens presales trajecten. Voor deze aanbieders staat er nogal wat op het spel: contracten hebben een grote waarde en een jarenlange doorlooptijd. En als de aanbieder eenmaal aan boord is voor een uitbesteed onderdeel lokt het perspectief van verdere uitbreiding van de outsourcing. Voor een organisatie die uitbesteding overweegt is het echter koffiedik kijken. Welke van die talloze aanbieders kan waarmaken wat hij belooft. Bovendien, wat moet je precies eisen van zo’n aanbieder? Geen wonder dat menig organisatie een adviseur inschakelt om hen te helpen bij het selectieproces.

Lastenboeken

Het gevolg van dee klassieke manier van uitbesteding is dat aanbieder en potentiële klant hun toevlucht zoeken in het verkrijgen van zoveel mogelijk zekerheid. Dat leidt tot gedetailleerde requirements, uitgekiende SLA’s vastgelegd in een complex contract met uitvoerige en uitgebreide beschrijving van het uit te voeren werk- in België bekend onder de toepasselijke naam lastenboek. Zo’n lastenboek - 200 pagina’s is geen uitzondering – geeft aan de klant het gevoel dat zijn businesscase in goede handen is. Maar hoeveel zekerheid geeft dat eigenlijk? Dat moet simpeler, bovendien is het vaak gebaseerd op ideeën ‘hoe men het gisteren deed’. Terwijl het vandaag de dag moet gaan om waarde voor het bedrijf.

 

Meer waarde en minder risico

Er is een heel andere aanpak mogelijk waarbij het niet meer nodig is om uiterst nauwkeurig te beschrijven wat er wordt verwacht. Bij value based of best value procurement (ook wel aangeduid met prestatie-inkoop) worden alleen de belangrijkste specificaties aangegeven, zoals de scope van de uitbesteding. De organisatie geeft in grote lijnen aan wat binnen de scope valt, terwijl de precieze invulling aan de leverancier wordt overgelaten. Het uiteindelijke doel van deze aanpak is het selecteren van de outsourcepartner die in staat is de meeste businesswaarde te bieden voor de beste prijs en daarbij de risico’s tot een minimum reduceert.

Na het definiëren van de scope wordt vervolgens gekeken welke aanbieder deze scope het beste interpreteert én vertaalt naar een optimaal plan van aanpak. De klant dicteert dus niet wat er exact moet gebeuren, maar geeft de aanbieder de ruimte om het project naar eigen inzicht in te vullen en op basis van een business case tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

 

Niet vrijblijvend

In een Value based-traject moeten aanbieders bovendien aantonen hoe hun plan van aanpak leidt tot het succesvol neerzetten van de onderliggende businesscase. Zo’n plan van aanpak is dus niet vrijblijvend en moet een aantal elementen bevatten, zoals een prestatie-onderbouwing, een risicodossier en een added value of kansendossier. Er wordt ook met een ander soort KPI’s gewerkt. Bijvoorbeeld: outsourceaanbieder slaagt erin om 90% van de transitie binnen budget en op tijd uit te voeren. Zo’n formulering biedt de outsourcepartner voldoende ruimte om het project naar eigen inzicht tot een zo goed mogelijk resultaat te leiden. Terwijl de klant er zeker van is dat het overgrote deel van het project binnen budget blijft.

Voorkom een ‘race naar de bodem’

De oplossing van de aanbieder moet dus onderbouwd zijn met reële prestatie-informatie zoals bijvoorbeeld benchmarkscores en referenties. De outsourceprovider moet vooral zijn meerwaarde kunnen aantonen. Om te voorkomen dat het toch weer om de laagste prijs draait, wordt er gewerkt met een plafondbedrag, i.e. het maximale budget dat de aanbieder ter beschikking stelt voor de realisatie van de businessdoelstellingen. De klant bepaalt ook in hoeverre het aanbod van een potentiële outsourceaanbieder mag afwijken van het gemiddelde aanbod (zowel naar boven als naar beneden) of van het aanbod van de nummer 2 in de ranglijst. Dat zorgt voor flexibiliteit binnen een vastgesteld financieel kader. Als aanbieders de geconstateerde afwijkingen goed kunnen onderbouwen, geeft dat de klant het nodige inzicht in de waarde die er tegenover staat. Deze manier van aanbesteden voorkomt dus ook een ‘race naar de bodem’.

In de laatste fase van het inkooptraject vinden er streng gereguleerde interviews plaats met de sleutelfunctionarissen van de aanbieders die het contract zullen uitvoeren én die de verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren van het beoogde eindresultaat. Aan hun antwoorden worden scores toegekend volgens een systeem dat voor alle partijen duidelijk is en aan de opgegeven budgetten gekoppeld. Aan het eind van de rit is duidelijk welke outsourcepartner de meeste punten scoort en dus de meeste meerwaarde kan toevoegen voor de beste prijs.

Valkuilen

Value based sourcingtrajecten kennen ook valkuilen. Bewustwording hiervan is een eerste stap in de goede richting, omdat ze allemaal te omzeilen zijn. Een algemeen risico, dat overigens niet alleen tot deze trajecten is beperkt, is dat de voorgestelde plannen niet helemaal realistisch zijn en daardoor ook niet uit te voeren zijn. Gevaarlijker nog is dat de ingediende plannen niet voldoende zijn uitgewerkt en te ‘high level’ blijven. Het is dan niet verkeerd wat er staat maar zodra de plannen concreet worden gemaakt ontstaan er fouten in scope en/of architectuur. In de klassieke uitbesteding wordt dat voorkomen met omvangrijke ellenlange lastenboeken, complexe contracten en uitgekiende SLA’s.

Voor de outsourcingsaanbieder is het uitvoeren van een gedegen due dilligence erg belangrijk om verrassingen te voorkomen en die aanbieder moet daar wel toe in staat zijn. Van de klant wordt ook wat gevraagd: voldoende tijd steken in de voorbereiding en zijn huiswerk doen, bijvoorbeeld accuraat vaststellen wat de precieze TCO is van het uit te besteden kavel.


Vertaling naar KPI’s

Zoals gezegd moet de klant zijn wensen naar KPI’s vertalen op basis van best practices. Dit geeft de klant in elk geval een maatstaf voor de prestaties van de aanbieder. Echte zekerheid dat de aanbieder opgegeven waarde daadwerkelijk realiseert is er niet. Terwijl er absoluut vertrouwen moet zijn dat het voor elkaar komt. Dat vertrouwen kan gebaseerd zijn op aantoonbare ervaring en referenties van de aanbieder. Adviesbureaus spelen in dit proces ook een rol. Zij kunnen helpen bij het opstellen van de juiste ‘value based’ KPI’s, maar zij kunnen ook duidelijk maken op welke providers vertrouwd mag worden. Dit is makkelijk gezegd, maar vertrouwen komt niet zomaar. Het vergt een grote mate van maturiteit van aanbieder en afnemer, een 180° mindswitch van afnemer en leverancier. Plus een flinke dosis durf van de klant, want het is echt een andere aanpak dan voorheen. Naar schatting gaat in Nederland 95 procent van de aanbestedingen op ‘klassieke’ basis en de 5 procent op ‘value based’ basis.


Gericht op duurzaamheid

Twee zeer grote voordelen van de value base aanpak zijn dat het selectietraject zeer snel kan verlopen en dat selectiekosten laag zijn. Daartegenover staat dat in vergelijking met klassiek inkopen van uitbesteding er meer moet worden geïnvesteerd in het opstellen van een solide business case. Een traditionele RFI/RFP slokt €50.000 tot zelfs €250.000 op. Een erg duur proces want er zijn drie tot vier mensen 9 tot 15 maanden mee bezig. Ook het beantwoorden van vele vragen tijdens het traject jaagt de ‘cost of sales’ omhoog. De value based aanpak kost slechts een kwart tot een derde hiervan. Een nadeel voor de aanbieder is dat er geen onderhandelingsruimte over de prijs is.

Waarde wordt concreet

Een voorbeeld bij een van onze klanten. Voor deze klant zijn we uitgekomen op twee A4’tjes met KPI’s en we konden een kleine marge inbouwen, ondanks dat we vastzaten aan plafondbedragen. Op basis daarvan heeft de klant weer voor ons gekozen. Dit geeft aan waar bij de value based aanpak het perspectief voor de aanbieder ligt: het opbouwen van een duurzame, lange termijn relatie waarbinnen het contract steeds wordt verlegd. We konden dit voor deze klant ook doen omdat we bij de organisatie de nodige expertise opgebouwd hadden en dat we werken met ervaren mensen die begrijpen wat de risico’s zijn. Andere voorwaarden voor een succesvol value based traject zijn dat aanbieder zich continu moet willen verbeteren, de top van het bedrijf op basis van vertrouwen commitment uitspreekt en natuurlijk er van overtuigd zijn dat deze aanpak daadwerkelijk toegevoegde waarde kan bieden.

Voor de aanbieder betekent value based vooral een stimulans om partners blijven, met zicht op contractverlenging. Waar vroeger contracten voorkwamen van 10 jaar is dat nu drie jaar en die contacten worden dan telkens voor een jaar verlengd. Voor de klant minder risico op vendor lock-in, voor de aanbieder onzekerheid en dure verlengingstrajecten. Uiteindelijk gaat het om het belangrijkste voordeel voor de klant: inzicht in waar de toegevoegde waarde van de outsourcing precies ligt.