1. Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden regelen uw gebruik van de dienst waarvoor u zich hebt aangemeld en in samenhang met eventuele andere specifieke voorwaarden met betrekking tot de parkeerdiensten (de "Diensten") die door Capacity worden aangeboden op een parkeerterrein van een verhuurder (Capacity klant).

1.2
Deze Algemene Voorwaarden zijn juridisch bindend voor u als u zich registreert voor alle Capacity diensten. Door gebruik te maken van al deze diensten (bv. gebruik van MyCapacity, het betreden van een parkeerplaats, enz.), Wordt u geacht akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1.3
Capacity behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden, die zijn gepubliceerd en beschikbaar zijn voor inzage op onze Capacity website en / of de betaalkiosken. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar is of in strijd is met de wet, blijven de overige bepalingen van kracht.

Vergoedingen en betaling

2.1
U stemt ermee in dat de parkeertarieven voor het gebruik van de Capacity diensten worden bevestigd voordat u begint met parkeren en dat de respectieve tarieven variëren als gevolg van parameters die door onze klanten zijn ingesteld, zoals tijdstip, dag van de week, bezetting, enz. Deze tarieven worden geïnformeerd en kunnen worden geraadpleegd in de Capacity betaalkiosken (indien aanwezig) op het parkeerterrein.

2.2
In het onwaarschijnlijke geval dat het parkeersysteem niet beschikbaar is, moet u het gepaste parkeertarief dat verschuldigd is op een andere manier betalen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van de betaalautomaat op de parkeerplaats).

2.3
U gaat ermee akkoord dat betalingen voor de Services worden verwerkt door een externe betalingsverwerker, namelijk SIX Payment Services (Europe) S.A. (de "Provider").

2.4
Als u met een creditcard of pinpas betaalt, dient u voldoende krediet op de kaartrekening te hebben staan om de verschuldigde vergoedingen te betalen op het moment dat de verhuurder of aanbieder de betaling opvraagt bij de creditcardmaatschappij. Verhuurder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor boetes die worden opgelegd als u er niet voor heeft gezorgd dat er voldoende geld beschikbaar is om uw parkeerkosten te dekken.

2.5
Onze klanten behouden zich het recht voor om te weigeren uw voertuig vrij te geven van de parkeerplaats als u geen geldig betalingsbewijs kunt overleggen totdat we de inlichtingen hebben ingewonnen die wij redelijk achten. Het niet kunnen overleggen van een geldig digitaal betalingsbewijs kan daarom uw vertrek vertragen.

2.6
Als u geen geldig betalingsbewijs kunt overleggen, wordt het maximale dagtarief in rekening gebracht, dat duidelijk wordt vermeld in de Capacity betaalkiosk op de parkeerplaats.

Gebruik van de services

3.1
Zorg ervoor dat voordat u uw voertuig verlaat, deze veilig is vergrendeld, alle ramen goed zijn gesloten en dat alle andere toepasselijke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Zorg ervoor dat u uw bezittingen meeneemt bij het verlaten van uw voertuig. Als u uw bezittingen in uw auto moet achterlaten, zorg er dan voor dat ze uit het zicht zijn. Het achterlaten van persoonlijke eigendommen in het voertuig geschiedt op eigen risico.

3.2
Mocht u het voertuig van een andere klant of de bestaande parkeer hardware beschadigen, dan wordt u verzocht dit onmiddellijk aan ons te melden en het kenteken (plus eventuele andere beschikbare informatie) van uw voertuig en het beschadigde voertuig of object te verstrekken.

3.3
De parkeerplaats kan gevaarlijk zijn en u verbindt zich ertoe deze uitsluitend voor wettige doeleinden te gebruiken. Bovendien bent u verplicht en verbindt u zich ertoe:

(a) rijd voorzichtig en houd u aan de richtingaanwijzers en de snelheidslimiet;
(b) ga naar de dichtstbijzijnde uitgang zodra u uw voertuigen heeft geparkeerd en loop niet rond;
(c) houd de mensen onder uw hoede zorgvuldig in de gaten;
(d) in het algemeen alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven (inclusief verkeersregels).

3.4
Alleen voertuigen die de bij de ingang van de stalling aangegeven maximale afmetingen en gewichten niet overschrijden, krijgen toegang. Het is verboden om de stalling te betreden met elk type aanhangwagen, inclusief caravans of met voertuigen die worden aangedreven door vloeibaar petroleumgas (LPG).

3.5
Het is verboden om:

(a) de parkeerfaciliteit te gebruiken voor een ander doel dan het parkeren van voertuigen;
(b) het aanbieden, distribueren, verkopen of verhuren van goederen of diensten binnen de parkeerfaciliteit;
(c) adverteren in of op de parkeerfaciliteit;
(d) binnen de Parkeerfaciliteit te roken of een open vuur aan te steken;
(e) in het motorvoertuig te blijven of de motor langer laten draaien dan nodig is om de motorvoertuigen te parkeren. Na het parkeren moeten de autoverlichting en de motor uitgeschakeld zijn en moeten alle personen de parkeerlocatie verlaten.
(f) het uitvoeren van reparaties of andere werkzaamheden met betrekking tot het motorrijtuig;
(g) afval achter te laten in de stallingen, met uitzondering van kleine afvalstoffen, die in de daarvoor bestemde bakken moeten worden gedeponeerd (indien van toepassing).

3.6
U bent ervoor verantwoordelijk om onze klanten de juiste informatie over u te verstrekken wanneer u uw informatie registreert om de Capacity diensten te gebruiken.

3.7
In geval van een fout tijdens de aankoopprocedure, activering of het gebruik van onze diensten, kunt u een e-mail sturen naar support.capacity@cegeka.com.

Aansprakelijkheid

4.1
Door gebruik te maken van het Capacity systeem of de diensten, geeft u hierbij alle claims vrij die u zou kunnen hebben tegen de eigenaar van de parkeerlocatie en die nu of later voortvloeien uit, voor zover maximaal toegestaan door de wet, betrekking hebben op of verband houden met het gebruik van de Betaalkiosk of Capacity diensten. U doet verder afstand van alle claims en verweermiddelen die voortvloeien uit of verband houden met een handeling, gebeurtenis of nalatigheid, en geeft deze vrij. Dit omvat, zonder beperking, elke claim die nu of in de toekomst zou kunnen worden ingediend onder (i) de wet; (ii) een van de beleidslijnen, praktijken of procedures van de verhuurder.

4.2
Verhuurders zijn niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal, brand of enige andere vorm van schade veroorzaakt door andere klanten of derden aan de voertuigen op hun parkeerplaatsen en aan andere eigendommen van de gebruikers.

Persoonlijke gegevens

5.1
Capacity klanten zijn van plan informatie over u te verwerken, zoals naam, adres, telefoonnummer, kaartgegevens, enz. Om te voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het leveren van onze Capacity diensten aan u. Betalingsinformatie wordt doorgestuurd naar Capacity en, indien van toepassing, naar andere externe betalingsdienstaanbieders.

5.2
U hebt het recht om te vragen dat onjuiste informatie over u wordt gecorrigeerd, beperkt en, indien van toepassing, verwijderd. Daarnaast heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid en de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de Nationale Toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens.

Diversen

Alle intellectuele eigendom in het Capacity systeem en de diensten is het exclusieve eigendom van Cegeka en onze gelieerde ondernemingen of andere vertegenwoordigers (indien van toepassing), samen met eventuele goodwill, afgeleide producten, nieuwe versies, verbeteringen, updates, wijzigingen, enz. van ons intellectueel eigendom, zelfs als geheel of gedeeltelijk gebaseerd op uw ideeën, opmerkingen, suggesties, vragen, verzoeken en dergelijke.