Spelregels recruitment referral

Campagnevoorwaarden

 • Cegeka introduceert dit soort programma's in goed vertrouwen en verwacht dat ook terug.
 • Cegeka bepaalt welke aangebrachte kandidaten al dan niet worden weerhouden. De reden kan niet worden betwist.
 • De uitbetaling van €250 gebeurt op het moment dat de aangebrachte kandidaat bij Cegeka start.
 • De referrer wordt binnen de 5 werkdagen op de hoogte gebracht van het feit of de aangebrachte kandidaat al dan niet wordt weerhouden voor een eerste sollicitatiegesprek bij Cegeka.
 • De referrer kan zichzelf uiteraard niet aanbrengen als kandidaat.

Juridische voorwaarden

 • De kandidaat en referrer zijn:
  • natuurlijke personen
  • handelingsbekwaam
  • inwoners van de EU
  • geen huidige werknemers van Cegeka

 • De kandidaat mag tijdens de laatste 12 maanden niet zelf gesolliciteerd hebben of zijn voorgedragen door een andere persoon.
 • Tussen Cegeka en de referrer ontstaat geen relatie van private arbeidsbemiddeling of enige andere juridische relatie.
 • De referrer draagt de verantwoordelijkheid voor de toestemming van de kandidaat om zijn gegevens met Cegeka te delen. M.a.w.: de referrer zal Cegeka moeten vrijwaren voor schade die ooit zou kunnen ontstaan wanneer de toestemming niet (correct) is gegeven.
 • In geval van een geschil over de voorwaarden is de beslissing van Cegeka doorslaggevend en niet vatbaar voor discussie.

 • Cegeka is niet verantwoordelijk voor:
  • het verlies van de uitbetaalde som.
  • schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het voorstellen van een kandidaat.
  • schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het gebruik van de som.
  • eventuele belasting(en) of andere kosten die voortkomen uit het betalen van de som.
 • De referrer mag het recht op de som slechts overdragen op voorwaarde dat:
  • Hij de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Cegeka kreeg.
  • Zijn opvolger zich ertoe verbindt alle voorwaarden op deze pagina na te leven.

 • Cegeka kan de toestemming:
  • weigeren zonder motivering.
  • afhankelijk maken van de verwezenlijking van de voorwaarden die nodig worden geacht.
 • Als 1 of meerdere voorwaarden op deze pagina als ongeldig geacht of verklaard worden krachtens een wet of definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven en hun draagwijdte ongewijzigd behouden.
  • In dat geval zullen de voorwaarden die zo dicht mogelijk aansluiten bij diegene die de referrer en Cegeka overeengekomen zijn, van toepassing worden in plaats van de ongeldige voorwaarden.
 • Cegeka eigent zich het recht toe om de voorwaarden op ieder moment aan te vullen, te wijzigen of in te trekken.
 • Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet-toepassen door Cegeka van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.
 • De relatie tussen Cegeka en de referrer wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die niet in der minne tussen Cegeka en jou geregeld kunnen worden na een periode van 30 kalenderdagen, worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van Hasselt.