Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Oznámení o používání osobních údajů

Tyto webové stránky provozuje Cegeka nv, obchodní společnost založená dle belgického práva, se sídlem v Hasseltu a zapsaná v obchodním rejstříku pod identifikačním číslem 0882.419.490. Cegeka nv je součástí Cegeka Groep, belgické korporace s několika pobočkami v různých členských zemích Evropské unie.

Cegeka patří mezi společnosti s čestným závazkem na ochranu vašeho soukromí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jakým způsobem využíváme osobní údaje, které o vás shromažďujeme, když používáte naše webové stránky www.cegeka.com (anebo www.nsi-sa.be) anebo pokud spolu jsme či bychom mohli přijít do nějakého obchodního styku.

 

Jaké informace o vás sbíráme?

Cegeka o vás sbírá informace, když využíváte funkce nabízené prostřednictvím na těchto webových stránkách anebo jejich prostřednictvím za účelem (i) žádosti o schůzku, (ii) položení dotazu pomocí kontaktního formuláře, (iii) stažení určitého obsahu, jako například bílých knih, (iv) zápisu na nějakou událost, anebo (v) předání vašeho životopisu a dalších údajů přes naše stránky s nabídkou pracovních pozic. Rozsah takových informací bývá obvykle omezen na kontaktní údaje, jako vaše jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, název společnosti a vaše funkce. V konkrétních případech se může vyskytnout i požadavek na dodatečné údaje, například při podávání žádostí online.

Údaje o vás budeme sbírat tehdy, vyplníte-li nám dobrovolně nějaké dotazníky, jako například dotazník spokojenosti zákazníka anebo dotazník se zpětnou vazbou na naše webové stránky.

IInformace o návštěvách webových stránek, jako např. vaši IP adresu, datum návštěvy našich webových stránek a délky jejího trvání, název vašeho prohlížeče a pohyb na těchto webových stránkách sbíráme prostřednictvím cookies. Další informace o používání cookies obsahují naše Pravidla pro používání cookies .

Tyto informace možná předáváte společnosti Cegeka i pro účely plnění smlouvy v pozici odběratele, dodavatele anebo obchodního partnera.

Jak budeme vaše využívat?

Sběr vašich údajů provádí společnost Cegeka k zodpovězení vašich dotazů, požadavků a žádostí, s vaším souhlasem pak rovněž ke zpracovávání osobních statistik. Poskytnuté informace použije společnost Cegeka k plnění svých závazků vzniklých z případných smluv, které jste s námi uzavřeli. Rovněž vám budeme moci zasílat e-maily s naším informačním zpravodajem a osobně adresovanými marketingovými sděleními. Vaše údaje nasbírané pomocí těchto webových stránek budeme rovněž využívat k úpravám obsahu navštěvovaných stránek dle vašich preferencí.

Kdo má k vašim údajům přístup?

Vaše údaje budeme pro marketingové účely sdílet výhradně se subjekty v rámci Cegeka Group a nikoliv se žádnou další osobou.

Vaše údaje smíme předávat našim externím poskytovatelům služeb, zprostředkujícím subdodavatelům a dalších přidruženým subjektům za účelem realizace prací, poskytování služeb anebo plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli. Při spolupráci s externími poskytovateli služeb ovšem sdělujeme pouze údaje nezbytné k poskytnutí konkrétních služeb a zabezpečení vašich osobních údajů máme smluvně ošetřeno tak, aby příslušný subjekt tyto údaje nevyužíval ve svých vlastních nástrojích přímého marketingu.

Proč používáme vaše údaje?

Sběr a zpracování těchto vašich údajů provádí společnost Cegeka na základě níže uvedených zákonných důvodů:

Právní základ

Popis

Smluvní účely

Zpracování takových údajů je nezbytné k plnění smlouvy s vámi.

Zákonná povinnost

Zpracování těchto údajů je podmínkou splnění zákonné povinnosti uložené společnosti Cegeka.

Oprávněný zájem

Zpracování těchto údajů je nezbytné za účelem realizace oprávněných zájmů společnosti Cegeka anebo třetí osoby za podmínky, že této realizaci nejsou vaše zájmy nebo základní práva a svobody nijak nadřazené.

Souhlas

Udělili jste svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

 

Poznámky:

  • Smluvní účely” nejsou omezeny na podepsanou smlouvu, např. náborový proces spočívá v plnění smlouvy mezi uchazečem a společností Cegeka; za plnění smlouvy mezi vámi a společností Cegeka budeme považovat i dodávku elektronické knihy.
  • Oprávněný zájem” lze uplatnit tam, kde můžete racionálně předpokládat uložení a využívání vašich osobních údajů, např.:
    • Pokud zanecháte své kontaktní údaje při stahování elektronické knihy na určité téma, můžete racionálně předpokládat, že si společnost Cegeka údaje o vašem zájmu na daném tématu, aby se s vámi podělila i další informace s takovým nebo podobným tématem související.
    • Po zadání dotazu k určitému tématu do kontaktního formuláře, můžete racionálně předpokládat, že vás odborník na dané téma osloví, aby s vámi příslušný dotaz dále projednal.

Marketing

Společnost Cegeka by vám ráda zasílala informace o svých výrobcích a službách, které by vás mohli zajímat. Společnost Cegeka se vám rovněž může ozvat stran našeho programu spokojenosti zákazníků.

Máte právo nám kdykoliv zakázat další kontakt k marketingovým účelům anebo sdílení vašich údajů s dalšími subjekty v rámci Cegeka Group.

Pokud si nepřejete, abychom vás nadále oslovovali k marketingovým účelům, můžete se odhlásit na prostřednictvím posledního e-mailu, který jste od nás obdrželi. S případnými dalšími dotazy a požadavky na více informací se na nás bez váhání obraťte na marketing@cegeka.com. marketing@cegeka.com.

Jaké máte možnosti přístupu a editace svých údajů?

Máte právo si od nás vyžádat kopii údajů, které od vás máme. S případnými žádostmi o úplný nebo částečný výpis svých osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem, případně poštou na níže uvedené adrese.

Společnost Cegeka má rovněž zájem na uchovávání vašich osobních údajů v přesné a aktuální podobě. Máte-li o správnosti svých údajů v naší databázi pochybnosti, můžete nás požádat o jejich opravu či odstranění.

Jak dlouho vaše údaje ukládáme?

Společnost Cegeka bude vaše údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely, ke kterým jsme jejich sběr prováděli. Je však rovněž důležité poznamenat, že v některých případech nám povinnost uchovávat vaše osobní údaje po určitou dobu ukládá zákon.

Bezpečnostní opatření

Jakmile poskytnete společnosti Cegeka své osobní údaje, podnikneme patřičné kroky k bezpečnému zacházení s nimi. Společnost Cegeka zavedla odpovídající fyzická, organizační a technická opatření na pomoc při ochraně vašich osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, vyzrazení nebo zneužití.

Stížnosti

Pokud se domníváte, že Cegeka zpracovává vaše osobní údaje nezákonným nebo nesprávným způsobem, obraťte se na nás bez váhání za použití níže uvedených kontaktních údajů.

Každopádně máte vždycky právo podat k úřadu na ochranu osobních údajů ve své zemi řádnou stížnost, pokud zastáváte názor, že Cegeka nepostupovala při zpracování vašich údajů korektním způsobem.

Cookies a podmínky použití

Cookies jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači za účelem sběru běžných údajů o přihlášení k internetu a chování návštěvníků webových stránek. Tyto informace slouží ke sledování chování návštěvníků webových stránek, ke zlepšení návštěvnického zážitku a k vyhotovení statistických hlášení o aktivitě na webu.

Další informace o používání cookies obsahují naše Pravidla používání cookies.

Vymezení podmínek používání těchto webových stránek najdete v sekci Podmínky.

Změny v našem oznámení o ochraně osobních údajů

Společnost Cegeka si vyhrazuje právo své oznámení o ochraně osobních údajů průběžně upravovat. Příslušné aktualizace v tomto ohledu najdete na našich webových stránkách. Poslední úpravy a revize tohoto oznámení o ochraně osobních údajů jsme provedli 3. května 2018.

Pokud nás chcete kontaktovat

S případnými dotazy ohledně zpracování svých osobních dat anebo v souvislosti s tímto oznámení o ochraně osobních údajů se můžete na společnost Cegeka obrátit na níže uvedené adrese:

Cegeka NV
Universiteitslaan 9
B – 3500 Hasselt 

privacy@cegeka.com