Viollier digitaliseert aanvragen voor klinisch en pathologisch labo-onderzoek

Olivier Kobel, Informaticadirecteur Viollier


Viollier, met 650 medewerkers het grootste laboratorium in Zwitserland, heeft de aanvraag voor laboratoriumonderzoek volledig gedigitaliseerd. Vijfhonderd artsen  voeren  nu  online  hun  aanvragen  in.  Na  bevestiging  van  de  aanvraag  rollen bij de arts barcodelabels uit de printer en wordt het elektronische pati-entendossier automatisch bijgewerkt. Zo verkleint Viollier de foutenmarge en versnelt het de doorlooptijd van labo-onderzoeken. v-consult maakt verbin-ding met alle courante EPD’s.

Zowat  de  helft  van  de  Zwitserse  artsen  werkt vandaag met elektronische patiën-tendossiers. Dat was voor Viollier het sein om  de  aanvraag  voor  laboratoriumon-derzoek te digitaliseren. Vanuit het digi-tale dossier van zijn patiënt kan een arts nu  online  een  aanvraag  indienen  en  de  verwerkingsstatus ervan opvolgen. Alles gebeurt via browserpagina’s.

“De  arts  hoeft  geen  software  te  instal-leren.  Zijn  EPD  stuurt  hem  automatisch  naar het online bestelformulier. v-consult laat ons toe om verbinding te maken met elke mogelijke patiëntenbeheersoftware. Er zijn zo’n twintig verschillende systemen in  Zwitserland.  Die  hebben  nu  allemaal  een  rechtstreekse  koppeling”,  zegt  Oli-vier Kobel, informaticadirecteur bij Viollier. 

Eenvoudiger nabestellen

Dankzij  de  integratie  met  de  EPD-soft-ware van de arts worden alle patiëntge-gevens al ingevuld. De arts hoeft enkel het type onderzoek te registreren, met aan-vullende pre-analytische informatie over onder meer buis- en bloedtype. 

Wanneer  het  onderzoek  is  uitgevoerd,  worden  de  resultaten  via  omgekeerde  weg  netjes  in  het  elektronische  dossier  van  de  patiënt  opgeslagen.  “Dat  geïn-tegreerde  proces  is  een  groot  voordeel  voor  de  artsen”,  zegt  Kobel.  “Het  is  nu  ook  gemakkelijker  om  extra  onderzoe-ken te laten uitvoeren op bestaande sta-len.  Vroeger  moesten  artsen  bijkomend  onderzoek  aanvragen  via  het  callcen-ter.  Ook  die  aanvragen  lopen  nu  een  stuk makkelijker via dezelfde toepassing v-consult.” 

Minder risico op fouten

Standaard  bestellen  artsen  laboratoriu-monderzoeken via papieren invulformu-lieren (OMR). “Met het traditionele proces is er meer risico op fouten door verkeerde registraties of onleesbare handschriften. Het  nieuwe  systeem  gidst  hen  nu  door  de  vragenlijst  die  aangepast  is  per  type  onderzoek. Zo zijn we zeker dat alle ver-eiste pre-analytische informatie ingevuld wordt. De arts labelt de proefbuisjes ook manueel. Wij bestickeren inkomende sta-len opnieuw met barcodelabels, maar er is altijd risico op foute koppelingen”, zegt Olivier Kobel.

Daar  heeft  v-consult  een  antwoord  op.  Omdat  Viollier  nu  over  alle  informatie  beschikt  voor  correcte  labels,  bezorgt  de  organisatie  ze  rechtstreeks  aan  de  arts.  Viollier  heeft  bij  elk  van  de  500  artsen  die  nu  al  met  v-consult  wer-ken  een  labelprinter  met  bijbehorende  communicatiemodule   geïnstalleerd.

Printer en communicatiemodule in de praktijk

“Van  zodra  de  arts  de  aanvraag  regis-treert, verzamelt v-consult de juiste info en stuurt meteen de labels naar de prin-ter van de arts. Die kleeft ze op de stalen, en  wij  scannen  ze  van  zodra  ze  toeko-men  in  het  labo.  We  voorkomen  fouten  en versnellen het hele proces”, aldus Oli-vier Kobel. Een communicatiemodule ter grootte van een smartphone zorgt voor een veilige verbinding tussen v-consult en de labelprinter. De v-box module zorgt ervoor dat de arts de printopdracht niet hoeft te bevestigen.

V-box koppelt ook lokale toestellen met v-consult

De arts kan ook zijn toestellen voor zoge-naamde  ‘point  of  care’  tests  via  v-box  koppelen   met   v-consult.   “Sommige   onderzoekjes gebeuren in de artsenprak-tijk zelf”, vertelt Olivier Kobel. “Je kunt die digitale  meettoestellen  doorgaans  kop-pelen met een pc en EPD-software maar dat  is  niet  eenvoudig,  noch  goedkoop.  v-box  doet  dat  automatisch  en  boven-dien staan de ‘lokale’ tests dan netjes bij de externe labotests. De arts heeft zo een algemeen overzicht per patiënt.” De artsen krijgen het volledige vruchtge-bruik van de v-box en de v-consult label-printer. Onder meer daarom kent het pro-ject een sterke start met nu al 500 actieve gebruikers. “Deze automatisering versnelt onze interne verwerking. Alle informatie zit al in onze software. Wij kunnen zo de groei  opvangen  en  arts  en  patiënt  krij-gen sneller de resultaten. Inmiddels wordt 30% van onze opdrachten via v-consult verwerkt”, besluit Kobel.

U heeft een

“Enkel door de agileaanpak van Cegeka is de deadline gehaald. Het project is binnen de vooropgestelde tijd en het voorziene budget uitgevoerd, de lancering is vlekkeloos verlopen”


Challenges

 • Digitalisering van proces om labotesten aan te vragen door artsen
 • Stoppen van herlabeling van proefbuisjes in het labo

Solutions

 • Corlabs
 • LinkIT
 • Consult-IT
 • Ship-IT
 • V-consult
 • Hemobank
 • Business object

Solution


Technology

 • Java
 • Jetty
 • Glt
 • Hibernate
 • Spring
 • JSF
 • Primefaces
 • Jenkins
 • Rundeck

Related Customer Success Stories