Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Gedragscode voor leveranciers

Inleiding

Ons ESG-programma (Environment Social Governance) is een van de essentiële onderdelen van onze visie om een bedrijf te worden waarvan de expertise een positieve en impactvolle bijdrage levert aan maatschappij en milieu. Wij hebben het engagement tegenover onze werknemers, klanten, partners, burgers, gemeenschappen en planeet versterkt door drie fundamentele pijlers te hanteren: vermindering van de milieu-impact, inclusie en innovatie voor een betere wereld. De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn een bron van inspiratie bij het bepalen van de acties en doelstellingen.

Vermits de bedrijfsactiviteiten van Cegeka geënt zijn op een nauwe samenwerking met haar leveranciers, verwachten wij van onze leveranciers dat zij ook sterk inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze gedragscode voor leveranciers voor leveranciers bevat een aantal overwegingen op maatschappelijk, ethisch en milieuvlak waarvan Cegeka verwacht dat haar leveranciers ze respecteren.  

Leveranciers moeten de in deze gedragscode voor leveranciers uiteengezette principes lezen, begrijpen en ernaar streven deze toe te passen binnen hun eigen organisatie en toeleveringsketen. Deze gedragscode voor leveranciers is een aanvulling op alle andere vereisten inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen die in onze leveringscontracten zijn opgenomen. 

Maatschappelijke overwegingen

Maatschappelijke duurzaamheid gaat over praktijken die een positieve impact hebben op de levenskwaliteit van zowel de werknemers van de leverancier als de gemeenschappen die door de activiteiten van de leverancier kunnen worden beïnvloed.  

In dit verband moeten de leveranciers van Cegeka alle internationaal afgekondigde rechten van de mens respecteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:  

 • Het recht van werknemers om zich te verenigen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en het recht om lid te worden van een vakbond, een ondernemingsraad op te richten en onderhandelingen te voeren over het werk;  
 • Het recht om te onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden;
 • Nultolerantie voor alle vormen van moderne slavernij, kinderarbeid en dwangarbeid; 
 • Voorzien in een rechtvaardige en eerlijke verloning, voordelen en arbeidsvoorwaarden; 
 • Gelijke kansen bieden voor iedereen op het gebied van tewerkstelling, zonder vooroordelen en discriminatie op grond van geslacht, geslachtswijziging, seksuele geaardheid, beperking, zwangerschap en moederschap, burgerlijke staat, huidskleur, ras, etnische afkomst, nationaliteit, sociaaleconomische achtergrond, religie en overtuiging, leeftijd, lidmaatschap van een vakbond of politieke overtuiging;  
 • Een veilige en gezonde werkomgeving, arbeidsomstandigheden en arbeidsmiddelen ter beschikking stellen van zijn werknemers. 

Etnische overwegingen

Ethische duurzaamheid heeft betrekking op alle activiteiten of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving ter bestrijding van omkoping, corruptie of het witwassen van geld. 

Cegeka verwacht van haar leveranciers dat ze op een ethische manier werken en in alle contacten met andere partijen steeds eerlijk, transparant en betrouwbaar handelen. 

In dit verband moeten de leveranciers van Cegeka zich aan de volgende principes houden: 

 • Alle relevante wetten en voorschriften in acht nemen die van toepassing zijn op de leverancier; 
 • Een eerlijke en concurrerende bedrijfsvoering toepassen om eerlijke transacties mogelijk te maken en corruptie, omkoping, fraude, het witwassen van geld of belangenconflicten te voorkomen;  
 • De kwaliteit en veiligheid van hun producten en diensten te allen tijde verzekeren. 

Overwegingen op mileuvlak

Onder milieuduurzaamheid worden de praktijken verstaan die bijdragen tot de bescherming van het milieu en de kwaliteit van het milieu op lange termijn.  

Leveranciers moeten ernaar streven de negatieve effecten van hun activiteiten, producten en diensten op het milieu tot een minimum te beperken. Wij raden leveranciers aan een milieubeheersysteem in te voeren dat voldoet aan erkende normen, zoals ISO 14001, EMAS (of vergelijkbaar). 

In het algemeen verwacht Cegeka van haar leveranciers dat ze in overeenstemming met de volgende principes handelen: 

 • Aandacht hebben voor ecosystemen, het milieu en milieubescherming binnen de bedrijfsactiviteiten, alsook inspanningen om milieuvervuiling te verminderen en te voorkomen;  
 • Invoering van recyclageprogramma's; 
 • Vermindering van de CO2-uitstoot;  
 • Zorgen voor een goed afvalbeheer;  
 • Gebruikmaken van hernieuwbare energie en hulpbronnen; 
 • Bescherming van natuurlijke habitats en biodiversiteit.  

Toepassing van het beleid

Cegeka moedigt haar leveranciers aan om een beleid te implementeren dat in overeenstemming is met deze gedragscode voor leveranciers en op verzoek de nodige documentatie bij te houden om de naleving van deze gedragscode voor leveranciers aan te tonen. 

Als Cegeka een redelijk vermoeden heeft dat een leverancier deze gedragscode voor leveranciers schendt, kan Cegeka van de leverancier eisen om bijkomende maatregelen te nemen, waaronder het verstrekken van bijkomende informatie of certificering of bijkomende maatregelen om de niet-naleving te herstellen.