Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Cegeka bouwt applicatie voor Iriscare die de Brusselse tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden tot op de cent nauwkeurig berekent

Philip Ringoir en Frederick Taveirne, IT-directeur en directeur department operaties Iriscare

Industry: Gezondheid


Een van de bevoegdheden die Brussel na de zesde staatshervorming kreeg, was de bevoegdheid voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). De instelling Iriscare stond voor de uitdaging om op korte termijn de applicatie te ontwikkelen om de tegemoetkoming aan te vragen, te beheren en te betalen. Met Cegeka in de cockpit lukte dit. 

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut die in Brussel bevoegd is voor het grootste deel van de bevoegdheden die in het kader van de 6de staatshervorming zijn toegewezen aan de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) met name gezondheid, bijstand aan Personen en Kinderbijslag. Concreet staat Iriscare in Brussel onder meer in voor het bejaarden- en gehandicaptenbeleid, de rust- en verzorgingstehuizen en daarnaast ook de kinderbijslag en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.  Het beheer van Iriscare werd opgestart vanaf 14 mei 2018 en in 2019 en 2020 gebeurde stapsgewijs de effectieve overdracht van de bevoegdheden.  

In juli 2019 kreeg Iriscare de taak om de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) te beheren. Meer specifiek werd Iriscare verantwoordelijk om de THAB aan de personen die ervoor in aanmerking komen toe te kennen en uit te betalen. Er was een strikte deadline: tegen 1 januari 2021 moesten de maandelijkse tegemoetkomingen betaald kunnen worden aan wie daar recht op had. “Onze uitdaging was dus om tegen die datum een nieuwe applicatie live te hebben”, schetst Frederick Taveirne, directeur operaties bij Iriscare. 

HubSpot Video

 

Tot op de cent nauwkeurig 

Iriscare deed beroep op Cegeka voor het ontwikkelen van deze applicatie, genaamd Alis. “Er was in 2007 al een raamcontract toegewezen aan Cegeka voor de digitalisering van de (toen nog Federale) kinderbijslag, en in 2018 ontwikkelden ze als vervolg daarvan de applicatie Itiniris voor Famiris in samenwerking met de interne IT dienst van Iriscare, de dienst van Iriscare voor de Brusselse kinderbijslag”, zegt Philip Ringoir, IT-directeur bij Iriscare. De best practices die Cegeka daarbij geleerd had, konden ze ook in Alis meenemen. Zo zijn zaken als een betaalopdracht hetzelfde, of het nu om kinderbijslag of de tegemoetkoming voor ouderen gaat. “Voor Alis hebben we ook grotendeels met hetzelfde team bij Cegeka gewerkt als voor ITiniris”, voegt Philip Ringoir toe. “Daardoor verliep de start vlot.  We wisten ook dat we op Cegeka konden rekenen om dit project tegen de strikte deadline die ons opgelegd werd klaar te hebben.” 

Het allerbelangrijkste bij dit soort toepassingen is dat de betalingen van de toelagen op tijd en volledig correct gebeuren. “De berekende resultaten moeten echt tot op de cent nauwkeurig zijn,” weet Fabio Mouro, die als program manager bij Cegeka bij Alis betrokken was. “Tijdens het migreren van de data van de federale applicatie naar de Brusselse, hebben we daarom de bedragen die federaal betaald zouden worden vergeleken met de bedragen die Alis berekende. Die kwamen exact overeen.” 

Wie de tegemoetkoming wil aanvragen, logt nu in op de portaalsite myIriscare en kiest daar de toepassing ‘Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’. Na het indienen van een aanvraag op de portaalsite, maakt Alis een dossier aan. De dossierbeheerder controleert dan de voorwaarden die bepalen of de persoon recht heeft op de tegemoetkoming. De berekeningsmotor berekent tot slot het bedrag op basis van de medische categorie waarin de persoon zich bevindt, het inkomen en de gezinssituatie. Ook gegevens die belangrijk zijn voor afgeleide rechten worden gedeeld met de desbetreffende diensten. Zo licht Alis de FOD Economie in dat de aanvrager recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit 

"We wisten dat we op Cegeka konden rekenen om dit project tegen de strikte deadline die ons opgelegd werd klaar te hebben."

- Philip Ringoir, IT-directeur bij Iriscare

Cegeka-IrisCare-20221117-HR-020

In close cooperation 

In de uitwerking van het project nam Cegeka een actieve rol op, beklemtoont Frederick: “Het is niet zo dat we de berekeningsmotor uitlegden en Cegeka twee maanden later terugkwam met een resultaat. Nee, ze dachten tijdens het volledige project met ons mee.” 

Die actieve rol van Cegeka kwam ook tot uiting in de uitbouw van Portiris, een centrale applicatie die de interacties tussen diverse applicaties van Iriscare en externe bronnen afhandelt. “Dit was geen idee van ons, maar Cegeka keek ook naar de plaats van ALIS en andere toepassingen in het geheel van ons applicatielandschap en stelde voor om Portiris te ontwikkelen”, zegt Philip Ringoir. 

Centrale applicatie voor gegevensuitwisseling

Die aanpak leverde heel wat voordelen op. Zo hoeven integraties met externe partijen zoals de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Irisbox, Fidus en Febelfin maar één keer te gebeuren. “Zodra een endpoint in Portiris aangemaakt is, kan het door alle applicaties gebruikt worden”, benadrukt Philip Ringoir.

De architectuur van ALIS en Portiris is opgebouwd rond microservices. Dankzij deze architectuur zijn de applicaties schaalbaar en is het applicatielandschap van Iriscare klaar voor toekomstige uitbreidingen. 

"Zodra een endpoint in Portiris aangemaakt is, kan het door alle applicaties gebruikt worden."

- Philip Ringoir, IT-directeur bij Iriscare

“Met Portiris beschermen we ook onze eigen applicaties extra”, voegt Frederick Taveirne toe. “Externe diensten vanuit de FOD Sociale Zekerheid* halen hun gegevens nu niet rechtstreeks uit onze applicaties, maar door het uitwisselen van berichten via Portiris.” Daardoor zijn ook gecentraliseerde auditlogs mogelijk, wat het eenvoudiger maakt om later controles uit te kunnen voeren om na te gaan wie gebruik heeft gemaakt van onze gegevens.  

Cegeka-IrisCare-20221117-WEB-009

Samen onderweg in een complex project 

Cegeka’s implementatie van ALIS gebeurde in een complexe omgeving, met een strikte deadline, met verschillende instanties en in samenwerking met diverse andere partijen. “Cegeka werkte daarbij altijd met iedereen samen als team, met hetzelfde doel”, zegt Frederick Taveirne. “Door een agile aanpak kon Cegeka kort op de bal spelen en dit complexe project op tijd en binnen het budget tot een goed einde brengen.” 

Philip Ringoir voegt toe dat hij vanuit Cegeka echt een engagement zag: “Ik zag een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Stootten ze tegen problemen, dan zochten ze altijd naar een oplossing. Cegeka levert het nodige op, ongeacht de uitdagingen.” 

Software Development Whitepaper

"Iriscare stond voor de uitdaging om op korte termijn een applicatie voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te ontwikkelen. Met Cegeka in de cockpit lukte dit."


Uitdagingen

  • Complexe berekeningen van toelagen 
  • Korte tijdspanne voor ontwikkeling 
  • Strenge vereisten voor databeveiliging

Resultaten

  • Correcte en snelle betalingen 
  • Gebruiksvriendelijke interface voor aanvragen 
  • Toekomstgerichte architectuur 

Oplossingen
Related Customer Testimonials