Select your location
Austria

Austria

Czech Republic

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

The Netherlands

The Netherlands

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Greece

Greece

Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door Cegeka nv, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 307, 3500 Hasselt en ondernemingsnummer 0882.419.490. Cegeka nv maakt deel uit van Cegeka Groep, een Belgische vennootschap met verschillende filialen verspreid over verschillende landen binnen Europa.

Cegeka is een onderneming die ernaar streeft om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we persoonlijke informatie gebruiken die we over u verzamelen wanneer u onze website www.cegeka.com (of www.nsi-sa.be) gebruikt of wanneer we met elkaar zaken doen of zouden kunnen doen. De verzameling en verwerking van uw gegevens zijn onze verantwoordelijkheden.

 

Welke informatie verzamelen we over u?

Cegeka verzamelt in de meeste gevallen identificatiegegevens van u. Dit gebeurt wanneer u de functies gebruikt die aangeboden worden op of via deze website om (i) een afspraak te vragen, (ii) een vraag te stellen via het contactformulier, (iii) bepaalde inhoud te downloaden, zoals whitepapers, (iv) zich te registreren voor een evenement of webinar, of (v) uw CV en andere gegevens op te laden en in te geven op onze jobpagina. Deze informatie is gewoonlijk beperkt tot gegevens, zoals uw naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functie. In specifieke gevallen kunnen er bijkomende gegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld in geval van een online aanvraag.

We zullen ook informatie over u verzamelen wanneer u vrijwillig enquêtes invult, zoals klantentevredenheidsenquêtes of feedback over onze website.

Informatie over het gebruik van de website zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, tijdstip en duur van uw bezoek aan onze website, uw browser en uw navigatie op deze website, wordt verzameld door cookies te gebruiken. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

Een beschrijving van de voorwaarden waaronder u deze website dient te gebruiken, vindt u in de Gebruiksvoorwaarden.

Hoe zullen we die informatie over u gebruiken?

Cegeka verzamelt informatie over u om uw vragen, verzoeken en sollicitaties te kunnen behandelen en, indien u ermee akkoord gegaan bent, om persoonlijke statistische informatie te verzamelen. Cegeka zal de informatie die u verstrekt, gebruiken om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die we aangegaan en om onze diensten te verbeteren (bv. door het versturen van klantentevredenheidsenquêtes). We gebruiken uw informatie die we via deze website in de vorm van cookies verzameld hebben ook om uw bezoeken aan onze website te personaliseren. We kunnen u ook nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing toesturen via e-mail indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

Wie heeft er toegang tot uw informatie?

Uw informatie kan gedeeld worden tussen ondernemingen binnen de Cegeka Groep. We zullen uw informatie niet delen voor marketingdoeleinden met ondernemingen die geen deel uitmaken van de Cegeka Groep.

We kunnen uw informatie doorgeven aan:

  • Dienstverleners en partners: wij geven uw gegevens door aan dienstverleners en partners die voor ons optreden om taken te vervullen, diensten aan u te leveren of een contract uit te voeren dat we zijn aangegaan. Wanneer we derden gebruiken als dienstverleners, dan geven we echter enkel die informatie vrij die noodzakelijk is om de specifieke dienst te kunnen leveren en hebben we een contract in voege waardoor ze verplicht zijn om uw informatie veilig te houden en deze niet zélf mogen gebruiken voor eigen doeleinden.
  • Overheid en autoriteiten: wij geven uw gegevens door aan de overheid en autoriteiten als dat wettelijk verplicht is.

Waarom gebruiken we informatie over u?

Cegeka verzamelt en verwerkt deze informatie van u op basis van één van onderstaande rechtsgrondslagen:

Rechtsgrondslag

Beschrijving

Contractueel

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Wettelijke verplichting

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waar Cegeka onder valt.

Rechtmatig belang

De verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van Cegeka of van een derde, voor zover uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen.

Toestemming

U hebt uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Opmerkingen:

  • Contractueel” is niet beperkt tot een ondertekend contract, vb. het rekruteringsproces doorlopen is een contract uitvoeren tussen de kandidaat en Cegeka; en een e-boek bezorgen dat door u werd aangevraagd, wordt ook beschouwd als een contract tussen u en Cegeka.
  • “Rechtmatig belang” kan gebruikt worden wanneer er sprake is van een relevante en passende verhouding tussen Cegeka en u, in situaties waarin u een klant bent en u op het tijdstip en in het kader van de verzameling van de persoonsgegevens redelijkerwijze mag verwachten dat uw persoonsgegevens gebruikt zullen worden voor dat doel,

    Voorbeeld: Wanneer u uw contactgegevens achterlaat bij het downloaden van een e-boek over een bepaald onderwerp, dan mag u redelijkerwijze verwachten dat Cegeka uw interesse in dat onderwerp zal opslaan om andere relevante informatie over gelijkaardige onderwerpen met u te delen.

Marketing

Cegeka vindt het haar gerechtvaardigd belang om u informatie te sturen over zijn producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

U hebt te allen tijde het recht om ons ervan te weerhouden u te contacteren voor marketingdoeleinden of uw informatie aan andere ondernemingen uit de Cegeka Groep uit te wisselen.

Indien u niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden, dan kunt u zich afmelden via de laatste e-mail die u van ons ontvangen hebt. Gelieve marketing.be@cegeka.com te contacteren voor meer informatie of indien u nog vragen hebt.

Hoe krijgt u toegang tot uw informatie en hoe kunt u ze verbeteren?

U hebt het recht om een kopie te vragen van de informatie die we over u hebben. Indien u graag een kopie zou ontvangen van al uw persoonlijke informatie of een deel ervan, stuur ons dan een e-mail of een brief naar onderstaand adres.

Cegeka wil er zich ook van vergewissen dat uw persoonlijke informatie juist en actueel is. U kunt ons vragen om informatie te verbeteren waarvan u denkt dat ze fout is of om uw informatie te verwijderen.

In bepaalde gevallen kan u tenslotte vragen dat we uw gegevens wissen. Wij zijn hiertoe echter wel slechts verplicht in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

Hoe lang slaan we uw gegevens op?

Cegeka zal uw informatie niet langer verwerken dan nodig voor de doeleinden waarvoor we deze informatie over u nodig hebben. In een aantal gevallen kan u zelf een einde stellen aan de verwerking, namelijk door het intrekken van uw toestemming als dat de rechtsgrond is waarop de verwerking plaatsvindt. U dient echter te weten dat we in bepaalde gevallen wettelijk verplicht zijn om uw informatie gedurende een bepaalde periode bij te houden. Na afloop van deze bewaartermijn zullen uw persoonlijke gegevens definitief verwijderd of geanonimiseerd worden.

Beveiligingsmaatregelen

Wanneer u Cegeka uw persoonlijke informatie geeft, dan ondernemen we stappen om te garanderen dat ze veilig behandeld wordt. Cegeka heeft redelijke fysieke, organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vrijgave of gebruik ervan. Bovendien evalueren we deze technologieën en maatregelen zodat ons systeem zo goed mogelijk bestand is tegen de nieuwste virussen en malware.

Klachten

Indien u vindt dat Cegeka uw persoonlijke informatie onrechtmatig of foutief verwerkt, aarzel dan niet om ons te contacteren via de contactgegevens vermeld onderaan deze pagina.

In elk geval hebt u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land, indien u van mening bent dat uw informatie niet correct verwerkt werd door Cegeka.

Voor meer informatie, zie

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen van onze Privacyverklaring

Cegeka behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring nu en dan te wijzigen, als onze diensten of de geldende wetgeving dat vragen. Eventuele updates zullen we vermelden op deze website. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 1 september 2021.

Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze Privacyverklaring, dan kunt u Cegeka op het volgende adres contacteren:

Cegeka NV
Kempische Steenweg 307
B – 3500 Hasselt
dataprotection@cegeka.com